Blog

Նկարահանումներ

I/We hereby grant permission to the American University of Armenia Fund (University) to take photographs and make audio, and video recordings for the purposes of promoting AUA services among the public including AUA website, flyers, and commercials.

Participation of child(ren) in photo, audio, and video shooting sessions is completely voluntary. Child(ren)’s participation or non-participation in these sessions does not affect the benefits they receive by attending the AUA Preschool English Program.

There will be no payment or additional benefits for child(ren)’s involvement. All prints, digital reproductions and other related materials shall be the property of the University.

The above consent will apply throughout the world and be for an indefinite period.

Սույն գրությամբ ես/մենք թույլատրում ենք Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան հիմադրամին՝ լուսանկարել, աուդիո և վիդեո ձայնագրություններ կատարել՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի ծառայությունները հանրության մեջ գովազդելու նպատակով այդ թվում ՀԱՀ կայքը, գովազդային թերթիկները և գովազդները:

Երեխայի/երեխաների մասնակցությունը՝ ֆոտո, աուդիո և վիդեո նկարահանումներին լիովին կամավոր է: երեխաների մասնակցել կամ չմասնակցելը այդ նկարահանումներին չի ազդի ՝երեխայի ՀԱՀ Սփրաութ նախադպրոցական անգլերենի ծրագրին մասնակցելու արդյունքին:

Երեխայի/երեխաների մասնակցության համար չի լինելու որևէ վճարում և լրացուցիչ շահ չի հետապնդվելու: Բոլոր տպագրված օրինակները, թվային վերարտադրանկարները և այլ նյութերը կհամարվեն ՀԱՀ սեփականությունը:

Վերը նշված համաձայնությունները կկիրառվեն նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս՝ անորոշ ժամկետով: